Algemene verkoopvoorwaarden

Maart 2021

ARTIKEL 1: PREVENTIE

De GUILTEA Online Shop is uitsluitend voorbehouden aan personen ouder dan 18 jaar, alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid. Consumeer met mate.

ARTIKEL 2: DE ONLINE WINKEL

De Online Boutique van GUILTEA is toegankelijk op het volgende internetadres www.guiltea.be.
Het commerciële aanbod van GUILTEA omvat alle producten die in de catalogus van La Boutique en Ligne worden voorgesteld.
De shop vermeldt de essentiële kenmerken van elk product, de prijs, het bedrag van de leveringskosten en de leveringsvoorwaarden.

ARTIKEL 3: ALGEMEEN

Elke bestelling door een koper op de Online Shop is onderworpen aan de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden met uitsluiting van elk ander document, in het bijzonder de algemene aankoopvoorwaarden van de koper.
Alle clausules en voorwaarden die in strijd zijn met de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden en die voorkomen op bestelbonnen en meer in het algemeen op elke soort briefwisseling van de koper, worden beschouwd als ongeschreven en hebben geen contractuele waarde tussen de partijen. Van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden kan enkel worden afgeweken mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van GUILTEA.
De producten worden beschreven aan de hand van de informatie op de technische fiches.
De informatie in de catalogi, folders, advertenties, mededelingen of andere documenten van GUILTEA wordt enkel ter informatie gegeven en verbindt GUILTEA niet, die deze op elk moment kan wijzigen.
De foto's van de productfiches worden enkel ter illustratie gegeven, het is mogelijk dat het product verschilt van wat getoond wordt. De door de foto's verstrekte informatie verbindt GUILTEA niet, die ze op elk moment kan wijzigen.
GUILTEA behoudt zich het recht voor om elke onopzettelijke materiële fout of weglating in deze Algemene Voorwaarden, evenals in elk ander contractueel document, te verbeteren.

ARTIKEL 4: ORDE

Alle bestellingen moeten worden geplaatst via de Online Shop door te klikken op de knop "Bestelling met betalingsverplichting". De bestelling is pas definitief wanneer de koper achtereenvolgens de verplichte informatie heeft ingevuld in de rubrieken "Identificatie", "Vul uw gegevens in", "Keuze van vervoer" en "Keuze van betalingswijze".
De bestelling wordt door GUILTEA bevestigd door het versturen van een e-mail naar de koper.
Elke bestelling op de Online Shop impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden waarvan de koper erkent kennis te hebben genomen en ze te hebben begrepen alvorens de bestelling te plaatsen.
De koper verbindt er zich toe minstens achttien jaar oud te zijn op de datum van de bestelling.
In geval van niet-naleving van deze Algemene Voorwaarden door de koper, behoudt GUILTEA zich het recht voor om alle of een deel van de lopende bestellingen te annuleren of de levering van goederen op te schorten.

ARTIKEL 5: BESCHIKBAARHEID VAN DE VOORRAAD

De producten worden aangeboden en geleverd binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.
In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product, zal GUILTEA de koper hiervan op de hoogte brengen en aan de koper leveren zodra de voorraad is aangevuld.

ARTIKEL 6: GELDIGHEID VAN DE BESCHIKKING

GUILTEA behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren om gegronde redenen en meer bepaald ingeval de bestelde hoeveelheden, door middel van één of meerdere bestellingen, abnormaal hoog zijn in vergelijking met de hoeveelheden die gewoonlijk door de kopers als consumenten worden besteld.

ARTIKEL 7: PRIJZEN

De koper is verplicht de prijs te betalen op het ogenblik van de bestelling op de Online Shop.
De prijzen van de producten zijn uitgedrukt in euro, alle taksen inbegrepen, exclusief leveringskosten, die vermeld zijn op de Online Shop.
De gefactureerde prijzen van de producten zijn deze die vermeld zijn op de Online Shop op de datum van de bevestiging van de bestelling door de koper.
GUILTEA behoudt zich het recht voor om de geldende prijzen op de Online Shop op elk moment te wijzigen. De prijswijziging zal automatisch van toepassing zijn op de datum van publicatie van de prijswijziging op de Online Shop.
Alle bestellingen, ongeacht hun oorsprong, zijn uitsluitend betaalbaar in Euro.

ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD

GUILTEA behoudt de volledige eigendom van de producten tot de volledige betaling van hun prijs, in hoofdsom en intresten, door de koper.Tot de volledige betaling verbindt de koper zich ertoe de onbetaalde producten niet door te verkopen, ze niet te vervreemden en alles in het werk te stellen opdat deze producten bewaard blijven in de staat waarin ze geleverd werden en dat ze geïndividualiseerd blijven als eigendom van GUILTEA.

ARTIKEL 9: LEVERINGSKOSTEN

De leveringskosten zijn gratis vanaf 30€ aankopen inclusief BTW, enkel voor leveringsadressen in België. Ze worden aangeboden vanaf 100€ aankopen inclusief BTW, voor leveringsadressen gelegen in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Spanje, Italië, Groot-Brittannië en Luxemburg.
GUILTEA behoudt zich in ieder geval het recht voor om een vervoerder en leveringskosten op te leggen aan de koper, omwille van de bijzonderheid van de Producten.
"Zeldzame" Producten zoals hierboven gedefinieerd, zullen door hun hoge waarde en hun (bijna) onvervangbaar karakter automatisch worden verzonden met een Premium transportmiddel, naar keuze van GUILTEA. De leveringskosten zullen aan de Koper worden aangerekend op dezelfde wijze als de standaard leveringskosten.

ARTIKEL 10: BETALING

De koper heeft de mogelijkheid om over te gaan tot de betaling van zijn bestelling via verschillende modaliteiten die als volgt zijn:
- door overschrijving op de bankrekening van GUILTEA.
De overschrijving moet gebeuren binnen de 10 werkdagen na de bestelling.
Indien de overschrijving niet binnen deze termijn wordt ontvangen, wordt de bestelling geannuleerd.
- per kredietkaart (Carte Bleue, Visa, Mastercard, American Express) via de online diensten aangeboden door PayPal.
GUILTEA behoudt zich het recht voor om de beschikbare betalingswijzen op elk moment te wijzigen.

ARTIKEL 11: EVALUATIE VAN DE LOCATIE

Aankopen op de winkel www.guiltea.be bieden de koper de gelegenheid zijn aankoopervaring te evalueren. Door middel van twee tevredenheidsvragenlijsten, die tot doel hebben de kwaliteit van de dienstverlening aan de koper gedurende zijn hele aankoopdaad te meten, kan de koper zijn persoonlijke ervaring meedelen.
Een gedeeltelijk antwoord of het uitblijven van een antwoord op deze tevredenheidsvragenlijst heeft geen invloed op de voortgang van de bestellingen en de verwerking ervan.

ARTIKEL 12: UITVOERVERKOOP

In geval van levering in een ander land dan België, wordt de koper geacht de importeur van het (de) betrokken product(en) te zijn.
In geval van levering in een ander land dan dat van de Europese Unie of het DOM-TOM, wordt de prijs van de producten automatisch berekend exclusief belasting.
Alle plaatselijke belastingen, douanerechten of andere te betalen diensten vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de koper. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om alle formaliteiten te vervullen en alle nodige vergunningen te verkrijgen voor de aankoop van producten bij de lokale autoriteiten en om ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan de lokale wetgevende en reglementaire vereisten.
GUILTEA raadt kopers aan om zich te informeren over deze verplichtingen bij de relevante lokale autoriteiten alvorens een bestelling te plaatsen op La Boutique en Ligne.

ARTIKEL 13: HERROEPINGSRECHT VAN DE KOPER

a ) HERROEPINGSRECHT
De koper beschikt over een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zonder opgave van redenen.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, moet de koper zijn beslissing kenbaar maken door middel van een duidelijke en nauwkeurige verklaring, die vrij is van elke dubbelzinnigheid.
De verklaring van herroeping moet de volgende verplichte informatie bevatten: naam van de koper, geografisch adres en, in voorkomend geval, telefoonnummer en e-mailadres. Indien het product in ontvangst is genomen door een andere derde dan de koper, moet deze laatste in de herroepingsverklaring de contactgegevens van deze derde vermelden.
De verklaring kan op om het even welke manier worden afgelegd:
- Postadres
- GUILTEA SRL -, Rue Sigebert de Gembloux 10/102, 1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve
- E-mail naar mehdi.mbarek@guiltea.be
Na ontvangst zendt GUILTEA de koper onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping op een duurzame drager.
Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor flessen die geopend zijn.
EFFECT VAN DE HERROEPING:
In geval van uitoefening van het herroepingsrecht door de koper, zal GUILTEA de koper het totaal van de betaalde bedragen terugbetalen ten laatste veertien (14) dagen na ontvangst door GUILTEA van de beslissing van de koper om de overeenkomst te herroepen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 14 b) hierboven.
De Koper verbindt zich ertoe de ontvangen producten onverwijld, in voorkomend geval uiterlijk veertien (14) dagen na de kennisgeving van de herroepingsverklaring, aan GUILTEA terug te sturen. De herroeping zal pas effectief zijn nadat de producten teruggestuurd zijn naar GUILTEA voordat de termijn van veertien (14) dagen verstreken is.
De bestelling moet door de koper teruggestuurd worden naar het volgende adres:
GUILTEA SRL Rue Sigebert de Gembloux 10/102,
1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve
België
De kosten voor het terugsturen van de producten zijn ten laste van de koper. Deze kosten variëren naargelang het gewicht van het pakket, en worden geraamd op maximaal ongeveer 50 EUR in België en voor bestellingen in het buitenland. GUILTEA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onnauwkeurigheden in de raming van de verzendingskosten.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KOPER:
De koper is verantwoordelijk voor elke waardevermindering van het product of van zijn verpakking die het gevolg is van een manipulatie die niet noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de goede staat van het product vast te stellen.
b ) TERUGZENDING EN REIMBUISERING IN GEVAL VAN NIET-CONFORMITEIT:
In geval van levering aan de koper van een niet-conform of gebrekkig product, kan de koper dit artikel binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de levering terugsturen naar GUILTEA door de procedure te volgen die hieronder wordt uiteengezet en die toegankelijk is op de Site.
De Koper moet zijn voornemen om een Artikel terug te sturen melden per e-mail aan de klantendienst van GUILTEA via de Site.
Om van de terugbetaling te kunnen genieten, zal de Klant overgaan tot de terugzending, in de originele verpakking van de Artikelen, naar het volgende adres:
GUILTEA SRL
Rue Sigebert de Gembloux 10/102,
1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve
België
Zodra de controle van de teruggezonden Artikelen is uitgevoerd, verbindt GUILTEA zich ertoe om de Koper zo snel mogelijk terug te betalen, op de bankrekening of betaalrekening van de Koper die gebruikt werd voor de betaling van de Artikelen.

ARTIKEL 14: LEVERINGS- EN VERZENDINGSVOORWAARDEN

Alle bestellingen worden door GUILTEA's Internet Klantendienst verwerkt van maandag tot en met vrijdag, behalve op feestdagen. De verwerking van de bestelling vindt plaats:
- de dag van de online betaling van de bestelling op de Online Shop, in geval van een betaling met kredietkaart of Amex (transactie aanvaard door de Dalenys online betaaloplossing);
- de dag van de online betaling van de bestelling op de Online Shop, in geval van een betaling met Paypal (transactie aanvaard door de Paypal online betaaloplossing);
- de dag van de ontvangst van de overschrijving in geval van een betaling via bankoverschrijving.
De bestellingen worden vervolgens van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de feestdagen, binnen twee tot drie werkdagen vanaf de dag waarop de bestelling is verwerkt, verzonden.
Deze verzendtermijnen kunnen in perioden van grote activiteit of in geval van een uitzonderlijke sluiting worden verlengd. Bijvoorbeeld: Kerstmis, Vaderdag, jaarlijkse sluiting, inventaris.
Een e-mail ter bevestiging van de verzending van de bestelling wordt naar de koper gestuurd op de dag van de effectieve verzending van de bestelling.
De leveringstermijn (vanaf de effectieve datum van verzending van de bestelling) voor afleveradressen in België bedraagt 24 uur met Bpost . Het volgen van de levering gebeurt op de website van deze vervoerder, via de link in de door GUILTEA verstuurde e-mail.
In elk geval zal de Koper zijn herroepingsrecht kunnen uitoefenen, volgens de modaliteiten voorzien in artikel 13 van deze verkoopsvoorwaarden.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Koper verantwoordelijk wordt voor de producten van zodra deze geleverd zijn, waarbij de levering een risico-overdracht inhoudt ten laste van de Koper.
De levering gebeurt door de levering van de producten aan de Koper, behalve in het geval dat de Koper aan GUILTEA een andere vervoerder aanduidt dan deze voorgesteld door GUILTEA.

ARTIKEL 15: LEVERINGSFOUT / DEFECT

In geval van levering van een artikel dat niet overeenstemt met de Bestelling van de Koper, of van een transportgebrek, kan de Klant dit artikel binnen de 15 dagen na ontvangst terugsturen naar GUILTEA, volgens de hierna vermelde procedure.
Om van de omruiling of terugbetaling van het Artikel te genieten, zal de Klant overgaan tot de terugzending, in de originele verpakking van het Artikel, naar het volgende adres:
GUILTEA SRL
Rue Sigebert de Gembloux 10/102,
1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve
België
Na controle van de teruggestuurde artikelen verbindt GUILTEA zich ertoe de klant zo snel mogelijk om te ruilen of terug te betalen volgens de keuze van de klant; in geval van terugbetaling zal deze worden overgemaakt op de bankrekening of betaalrekening van de klant die werd gebruikt voor de betaling van de artikelen.

ARTIKEL 16: PRODUCTGARANTIE

De verkochte producten komen materieel overeen met de specificaties die door de Online Shop aan de koper worden voorgesteld, wanneer zij worden gebruikt in strikte overeenstemming met de functies waarvoor zij werden verkocht. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, zal de aansprakelijkheid van GUILTEA in geen geval de waarde van de gefactureerde goederen overschrijden.

ARTIKEL 17: INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

De website www.guiltea.be en elk van de elementen die er deel van uitmaken (zoals merken, domeinnamen, teksten, bomen, softwareanimaties, beelden, foto's, illustraties, verpakkingen, schema's, logo's, geluiden en muziek) zijn de exclusieve eigendom van GUILTEA of van derden die GUILTEA naar behoren gemachtigd hebben om deze elementen te exploiteren, die als enige gerechtigd is om de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten te exploiteren.
Geen enkel element van de website mag gebruikt, gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd worden, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GUILTEA.
Het gebruik van de gehele of gedeeltelijke site www.guiltea.be, met name door downloaden, reproductie, transmissie, weergave of verspreiding voor andere doeleinden dan voor uw persoonlijk en privégebruik voor niet-commerciële doeleinden is strikt verboden.

ARTIKEL 18: HYPERLINKS EN OPMERKINGEN

De creatie van hyperlinks naar de site www.guiltea.be is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van GUILTEA, die op elk moment kan worden ingetrokken.
GUILTEA wijst elke verantwoordelijkheid af (ook redactioneel) met betrekking tot de toegang tot sites - en hun inhoud - die een hyperlink hebben naar of op de site www.guiltea.be
GUILTEA behoudt zich het recht voor om elk commentaar gepubliceerd door een gebruiker en/of koper op de site www.guiltea.be te verwijderen.

ARTIKEL 19: TOEGANG TOT DE ONLINE WINKEL

GUILTEA behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan De Online Shop en de site www.guiltea.be.
GUILTEA wijst alle aansprakelijkheid af in geval van onderbreking of ontoegankelijkheid van de site www.guiltea.be, het optreden van bugs, of schade die voortvloeit uit frauduleuze handelingen van derden (met inbegrip van binnendringing) van de site www.guiltea.be.

ARTIKEL 20: BEVRIJDENDE OMSTANDIGHEDEN

GUILTEA is van haar verplichtingen bevrijd door het optreden van gebeurtenissen die overmacht, overmacht of de facto van de vorst uitmaken.

ARTIKEL 21: PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID

GUILTEA verbindt zich ertoe, in het kader van haar activiteiten en overeenkomstig de geldende wetgeving in Frankrijk en in Europa, de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruikers van haar diensten te verzekeren, alsook hun privacy te respecteren.
Voor meer informatie over het beleid inzake persoonsgegevens kan de koper de rubriek "Beleid inzake persoonsgegevens" van GUILTEA raadplegen. Deze Policy informeert u over hoe GUILTEA, haar onderaannemers en haar eventuele partners uw persoonsgegevens behandelen.
Deze Policy is in het bijzonder van toepassing op klanten en gebruikers van aanbiedingen en diensten en bezoekers van de Site.

ARTIKEL 22: COOKIES

GUILTEA kan ertoe worden gebracht een cookie in te planten in de computer van de internetgebruiker. Een cookie maakt het niet mogelijk om de internetgebruiker te identificeren; hij registreert daarentegen informatie met betrekking tot de navigatie van zijn computer op de website www.guiltea.be (geraadpleegde pagina's, datum en uur van de raadpleging, enz.) die GUILTEA zal kunnen lezen tijdens de volgende bezoeken van de internetgebruiker. Zo stelt GUILTEA aan de internetgebruiker voor om zijn navigatie te vergemakkelijken door informatie te registreren met betrekking tot de navigatie van zijn computer op de site www.guiltea.be, met name de parameters voor de verbinding met zijn account.
De cookie bevat de informatie die de internetgebruiker aan GUILTEA heeft meegedeeld. Op die manier hoeft de internetgebruiker bij zijn volgende bezoek het voorgestelde formulier niet opnieuw in te vullen.
GUILTEA informeert de internetgebruiker dat hij zich kan verzetten tegen de registratie van "cookies" door zijn browser daartoe te configureren.

ARTIKEL 23: CONTACT

Voor elke vraag danken wij de internetgebruikers en/of kopers om GUILTEA een bericht te sturen door hun verzoek in te vullen in de daarvoor bestemde ruimte in de rubriek "Contact" die toegankelijk is op alle pagina's van de Online Shop.
De contactgegevens van GUILTEA zijn ook toegankelijk op alle pagina's van de Online Shop in de rubriek "
Wie zijn wij?“.

ARTIKEL 24: ONTBREKEN VAN STILZWIJGENDE VERZAKING

Het feit dat een van de partijen op enig moment geen gebruik maakt van een door deze Algemene Verkoopvoorwaarden erkend voorrecht, in het bijzonder het koopcontract niet beëindigt of dit voorrecht met vertraging uitoefent, of de uitvoering van een bepaling van de Algemene Verkoopvoorwaarden niet eist, kan in geen geval worden geïnterpreteerd als een uitdrukkelijke of stilzwijgende verzaking door deze partij, noch aan haar recht om dit prerogatief in de toekomst uit te oefenen, noch om de stipte uitvoering te eisen van de verbintenissen die de andere partij is aangegaan, noch om enige actie of vordering in te stellen die zij zou kunnen hebben in verband met de niet-nakoming van haar verplichtingen door de andere partij, noch eventueel aan haar recht om dit contract te beëindigen wegens een inbreuk van dezelfde of een andere aard.

ARTIKEL 25: TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTBANKEN

De onderhavige algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van elk ander recht, dat met name voortvloeit uit het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

guiltea logo - Thee geest
2022 - Guiltea - Alle rechten voorbehouden