Privacybeleid

WIE ZIJN WIJ?

Guiltea is een naamloze vennootschap, gevestigd in België.
Het BTW-nummer is BE 0736.799.132
Het adres van onze website is: https://www.guiltea.be

GEBRUIK VAN DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS :

GUILTEA verbindt zich ertoe, in het kader van haar activiteiten en overeenkomstig de geldende wetgeving in België en in Europa, de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonlijke gegevens van de gebruikers van haar diensten te verzekeren, alsook hun privacy te respecteren. Deze Policy informeert u over de manier waarop GUILTEA, haar onderaannemers en haar eventuele partners uw persoonlijke gegevens verwerken. Deze Policy is in het bijzonder van toepassing op klanten en gebruikers van aanbiedingen en diensten en op bezoekers van deze Site.

WAAROM GUILTEA UW GEGEVENS VERWERKT:

GUILTEA verwerkt persoonsgegevens enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
Hiertoe worden door GUILTEA de volgende doeleinden nagestreefd:
- Om de identiteit van de klant of gebruiker te beheren en te authenticeren,
- Om de bestelling te beheren,
- Om te factureren en betalingen te innen,
- Om pre-sales en after-sales service te verlenen
- Om klachten te behandelen,
- Om te communiceren in het kader van klantenbeheer,
- Om geschillen te beheren,
- Om diensten te exploiteren.

Uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de hierboven vermelde doeleinden te verwezenlijken. Wat de verwerking in verband met de uitvoering van de transactie betreft, mogen de gegevens maximaal drie jaar worden bewaard, te rekenen vanaf de laatste transactie.

GUILTEA verwerkt ook gegevens voor andere doeleinden dan de strikte uitvoering van transacties. In dat geval verzekert GUILTEA dat zij een gerechtvaardigd belang heeft om de verwerking uit te voeren. Bovendien kan de verwerking van gegevens, voor zover nodig, onderworpen zijn aan het verzamelen van uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken.

Hiertoe worden door GUILTEA de volgende doeleinden nagestreefd:
- Direct marketing operaties organiseren,
- Commerciële operaties organiseren,
- Prijsvragen organiseren,
- Het gebruik van aanbiedingen en diensten analyseren voor statistische doeleinden,
- Klanten of gebruikers enquêteren,
- Het gebruik van aanbiedingen analyseren om voorstellen te doen aan klanten en gebruikers.

Uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de hierboven vermelde doeleinden te vervullen.
GUILTEA verwerkt uw gegevens ook om haar wettelijke of reglementaire verplichtingen na te komen.
Hiertoe zijn de doeleinden die GUILTEA nastreeft:
- Om de gegevens te bewaren die nodig zijn om wettelijke verplichtingen na te kunnen komen,
- Om verzoeken tot datacommunicatie van de bevoegde autoriteiten te beheren

Uw gegevens kunnen bewaard worden gedurende de tijd die nodig is om GUILTEA toe te laten haar wettelijke verplichtingen na te komen.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT:

Afhankelijk van het geval verwerkt GUILTEA uw persoonsgegevens, die rechtstreeks bij u zijn verzameld. GUILTEA kan ook de ontvanger zijn van gegevens die door een derde partij over u zijn verzameld. GUILTEA verwerkt alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de hierboven opgesomde doeleinden.

DIE DE ONTVANGERS ZIJN VAN UW GEGEVENS:

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de interne diensten van GUILTEA en haar onderaannemers.
De gegevens kunnen ook worden verwerkt door partners van GUILTEA, dienstverleners, onderaannemers, bevoegde autoriteiten in het kader van gerechtelijke procedures, gerechtelijk onderzoek en verzoeken om informatie van de autoriteiten.

WAT UW RECHTEN ZIJN:

U hebt het recht op toegang tot en rectificatie en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking of vragen dat deze wordt beperkt.

HOE U UW RECHTEN KUNT UITOEFENEN:

De Gebruiker kan zijn rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar GUILTEA.

Contacteer ons

HOE VEILIG UW GEGEVENS ZIJN:

GUILTEA maakt gebruik van middelen om de veiligheid te waarborgen van de bestanden die zijn samengesteld uit de op de site verzamelde persoonsgegevens.
GUILTEA zorgt ervoor dat uw gegevens in alle veiligheid en vertrouwelijkheid worden behandeld, ook wanneer bepaalde bewerkingen door onderaannemers worden uitgevoerd. Daartoe worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies, het misbruik, de wijziging en de verwijdering van uw persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen worden aangepast aan de mate van gevoeligheid van de verwerkte gegevens en aan de omvang van het risico dat de verwerking of de uitvoering ervan met zich meebrengt.

OPMERKINGEN:

Wanneer u een reactie achterlaat op onze website, worden niet alleen de gegevens die zijn ingevuld in het reactieformulier, maar ook uw IP-adres en de gebruikersagent van uw browser verzameld om ons te helpen ongewenste reacties op te sporen.

INGEBEDDE INHOUD VAN ANDERE SITES :

Artikelen op deze site kunnen ingebedde inhoud bevatten (bijv. video's, afbeeldingen, artikelen). Inhoud die is ingesloten van andere sites gedraagt zich op dezelfde manier alsof de bezoeker die andere site bezoekt.
Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking tools van derden insluiten, uw interacties met dergelijke ingesloten inhoud volgen als u een account hebt die is aangemeld op hun website.

guiltea logo - Thee geest
2022 - Guiltea - Alle rechten voorbehouden